Conditii de internare

Pacientul se programeaza personal sau telefonic pe lista de asteptare a medicilor, aceasta lista este inregistrata pe sit-ul CNAS Iasi cu o seara inainte de internare si contine: nume, prenume, CNP-ul pacientului si numarul de telefon al acestuia.

Conform HG 400 /19.05.2014, punctul 11 :

Serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă şi de zi se acordă pe baza biletului de internare eliberat de:

– medicul de familie;

– medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare;

– medicii din unităţile de asistenţă medico-socială;

– medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu CNAS

– medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică;

– medicii de medicina muncii.

Conform HG 400 /19.05.2014, punctul 12 :

Nu se solicită bilet de internare în următoarele situaţii:

– cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

Pacientul se prezinta cu

– buletinul

– dovada calitatii de asigurat (cupon pensie, adeverinta salariat, certificat de handicap)

– biletul de trimere / scrisoare medicala medic specialist

– cardul de sănătate